Zostań pacjentem

NZOZ „Twój Lekarz” od 2003 r. świadczy usługi medyczne w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.
Przedstawiamy listę formalności i dokumentów potrzebnych do przystąpienia do naszej przychodni.

Aby zostać naszym Pacjentem, wystarczy wypełnić deklarację, dostępną w każdej z placówek NZOZ „Twój Lekarz”. Podczas wypełniania deklaracji należy wybrać lekarza i pielęgniarkę POZ oraz położną.

Wypełniając deklarację należy podać:

 • swoje imię i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • adres zamieszkania,
 • numer telefonu,
 • numer PESEL.

Wymagane dokumenty przy wypełnianiu deklaracji to:

 • dowód osobisty
Rodzice bądź opiekunowie, którzy chcą objąć opieką naszej przychodni swoje dziecko, powinni złożyć w wybranej jednostce NZOZ „Twój Lekarz” deklarację (druk dostępny w zakładce „do pobrania”). Przy wypełnianiu deklaracji niezbędne jest posiadanie danych osoby, która będzie zgłaszać dziecko do ubezpieczenia (imię, nazwisko, PESEL) . Podczas zgłaszania noworodka konieczne jest także dostarczenie karty uodpornienia (tzw. karty szczepień) wydawanej przez szpital, w którym dziecko się urodziło. Po dokonaniu formalności państwa dziecko zostanie objęte opieką:

 • położnej środowiskowo-rodzinnej – patronaże (od 4 do 6 wizyt do ukończenia 2 miesiąca życia);
 • poradni dzieci zdrowych – patronaż lekarski, szczepienia ochronne, bilanse;
 • poradni dzieci chorych.

UBEZPIECZONY:

 • w przypadku pracowników: aktualny druk RMUA bądź, gdy nie ma możliwości jego uzyskania, aktualnie podstemplowana legitymacja ubezpieczeniowa (ważna 30 dni);
 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą: aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne;
 • w przypadku rolników ubezpieczonych w KRUS: aktualne zaświadczenie z KRUS o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie zdrowotne;
 • w przypadku emerytów: legitymacja emeryta;
 • w przypadku rencistów: legitymacja rencisty;
 • w przypadku bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy: zaświadczenie z urzędu pracy o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne (ważne 30 dni);
 • w przypadku osoby pobierającej zasiłek stały z pomocy społecznej: zaświadczenie z MOPS-u oraz potwierdzenie ostatniej wypłaty zasiłku;
 • w przypadku osoby pobierającej zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne: decyzja lub zaświadczenie z ZUS-u potwierdzające zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego oraz potwierdzenie wypłaty ostatniego świadczenia;
 • w przypadku osób objętych dobrowolnym ubezpieczeniem: aktualny dowód wpłaty składki zdrowotnej

CZŁONEK RODZINY (np. uczeń, student, niepracujący małżonek):

 • dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne osoby, która zgłosiła członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego (patrz wyżej) oraz
 • dowód zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (druk ZUS ZCNA, ZUS ZCZA) lub zaświadczenie od płatnika o zgłoszeniu członka rodziny (musi zawierać datę zgłoszenia),
 • w przypadku osób, które ukończyły 18 rok życia: dokument potwierdzający kontynuację nauki (np. legitymacja szkolna, studencka) lub niepełnosprawność w stopniu znacznym.

W wypełnianiu deklaracji pomaga personel NZOZ „Twój Lekarz”.
Przy zgłaszaniu dziecka, należy podać dane opiekuna zgłaszającego dziecko do ubezpieczenia.