RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Twój Lekarz” sp. z o. o.
ul. Witosa 5
55-040 Kobierzyce

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

iod @ twojlekarz . net

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.
4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa m. in. Narodowy Fundusz Zdrowia, laboratoria analityczne i inne podmioty których udział jest niezbędny do realizacji świadczeń medycznych.
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą co do zasady przez okres przechowywania dokumentacji medycznej czyli przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, w każdym razie w okresie wskazanym przez art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych.
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.
10) W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.
11) Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.