RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Twój Lekarz” sp. z o. o.
ul. Witosa 5
55-040 Kobierzyce

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

iod @ twojlekarz . net

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa m. in. Narodowy Fundusz Zdrowia, laboratoria analityczne i inne podmioty których udział jest niezbędny do realizacji świadczeń medycznych.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.